Ủy ban thành phố Tuy Hòa: 11 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 31.05 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký
2 31.03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký
3 28.04 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức 3 Đăng ký
4 28.03 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức 3 Đăng ký
5 28.02 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức 3 Đăng ký
6 31.04 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký
7 06.03 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 3 Đăng ký
8 06.09 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức 3 Đăng ký
9 06.08 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 3 Đăng ký
10 31.02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký
11 31.01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký